Початок сайту
Новини науки
Біоконкурси
Всеукраїнська біологічна олімпіада
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології

Питання VI Всеукраїнського турніру юних біологів (2007 рік)

1. Скіфська отрута
У першому тисячолітті до нашої ери на півдні України жили племена скіфів. З історичних джерел відомо, що в бою вони часто використовували стріли, змащені якоюсь отрутою органічного походження. Запропонуйте свій рецепт "скіфської отрути", яку можна було б виготовити, використовуючи живі організми, які жили на території України в ті часи.

2. Хатинка
Багато які з одноклітинних організмів носять свої "хатинки" на собі. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів. У ході еволюції живих організмів "мода" на матеріали для "хатинок" змінювалась. У ті чи інші геологічні епохи переваги отримували вапняні, органо-мінеральні, кремнеземові або інші матеріали. Які, на вашу думку, матеріали для подібних "хатинок" мають на сьогодні найкращі еволюційні перспективи?

3. Критерії галофільності
Під час класифікації видів по відношенню до фактору солоності, межа між прісноводними видами, з одного боку, та галофільними у широкому розумінні (солонувато-водними, морськими та гіпергалійними), з іншого, проходить по солоності 7 промілів. Наскільки, з біологічної точки зору, є обґрунтованим саме таке порогове значення солоності для розмежування прісноводних та галофільних гідробіонтів?

4. Поділ мітохондрій
Поділ мітохондрій морфологічно нагадує поділ бактеріальних клітин та пластид, але на біохімічному та генетичному рівні має ряд суттєвих відмінностей. Наприклад, у мітохондріях справжніх грибів та багатоклітинних тварин відсутній близький до тубуліну цитоскелетний білок FtsZ, який у архебактерій, абсолютної більшості справжніх бактерій та в пластидах забезпечує утворення та ріст борозни поділу. Користуючись наявними фактичними даними щодо поділу мітохондрій та аналогіями щодо поділу прокаріотичних клітин та пластид, запропонуйте вашу модель механізму поділу мітохондрій.

5. Походження грибів
За однією з гіпотез (т. зв. "флоридейна" гіпотеза), справжні гриби походять від спільного з червоними водоростями автотрофного пращура. За іншою (т. зв. "хітридіальною" гіпотезою), вищі гриби походять від гетеротрофного пращура, спільного з хоанофлагелятами та багатоклітинними тваринами, і безпосередньо з червоними водоростями не споріднені. Обґрунтуйте вашу позицію щодо гіпотези походження грибів.

6. Ціанофіти чи ціанобактерії?
"Так, вони прокаріоти і належать до справжніх бактерій. Але підпорядковувати їх видові назви Міжнародному Кодексу Номенклатури Прокаріотів ми поки що не згодні", - заявляє Міжнародний Комітет Ботанічної Номенклатури. "Ми дозволяємо використовувати щодо них Міжнародний Кодекс Номенклатури Бактерій, але жодної видової назви ціанобактерій ми поки що не визнаємо", - заявляє Міжнародний Комітет із Систематики Прокаріотів. Чому, на вашу думку, незважаючи на спільні погляди щодо природи цих організмів, ботаніки не згодні "віддати", а мікробіологи не згодні "прийняти" синьо-зелені водорості / ціанобактерії під керування Міжнародного Кодексу Номенклатури Бактерій?

7. Проблема вівці Доллі
Вівця Доллі була одержана клонуванням з генетичного матеріалу соматичних клітин дорослої тварини. Чи стала вівця Доллі повноцінною твариною - такою ж, як мільйони її одновидових "сестер"?

8. Доставка за призначенням
У медицині існує проблема прицільної доставки ліків до окремої ураженої хворобою ділянки тіла. З допомогою ін'єкцій, електрофорезу, інгаляцій тощо ліки неодмінно потрапляють у рідини внутрішнього середовища і розходяться по всьому організму. Іноді це небажано і навіть небезпечно. Запропонуйте власні способи такої доставки, які могли б максимально унеможливити доступ ліків до здорових частин тіла.

9. Походження вірусів
Існує багато гіпотез виникнення вірусів на Землі. Кожна з них має своїх прихильників та противників. Запропонуйте найбільш вірогідну та науково обґрунтовану, з Вашої точки зору, гіпотезу виникнення та розвитку вірусів на нашій планеті.

10. Хвостові плавці
Більшості водних тварин (риб, плазунів, ссавців) притаманна обтічна форма тіла. Крім того, у них розвинулись різні види керма, які забезпечують рух тіла у різних площинах. Хвостовий плавець може мати рівні за розміром лопаті, інколи верхня лопать більша за нижню, інколи - навпаки. Сформулюйте гіпотезу, яка пояснює причини виникнення різних планів будови хвостових плавців (приклади обов'язкові).

11. Чоловіча стать
У людини Y-хромосома так деградувала, що постає закономірне запитання: а якщо вона взагалі зникне, то якими будуть наслідки?

12. Колесо
Здавна вважали, що винахідником колеса була людина. Але виявилось, що принцип колеса живі істоти використовували ще задовго до появи нашого виду. Поясніть, у якому випадку використання цього принципу живими організмами виявилось найбільш ефективним.

13. Прямоходіння
До початку ХХІ ст. більшість учених вважали, що розвиток прямоходіння у перших гомінід був пов'язаний із їхнім переходом до життя в умовах саван. Але зроблені протягом кількох останніх років аналізи решток найдавніших зі знайдених гомінід показують, що харчувалися вони не в саванних, а в лісових екосистемах. Запропонуйте й обґрунтуйте гіпотезу, яка пояснює це явище.

14. Походження наземних хребетних
Існують дві альтернативні гіпотези походження тетрапод - монофілетична та поліфілетична (дифілетична). Кожна з них має свою систему доказів. Використовуючи дані морфології, палеонтології та генетики, обґрунтуйте ту точку зору, до якої схиляєтесь ви.

15. З точки зору фізика
У лютому 1943 р. Е. Шредингер прочитав лекцію "Що таке життя з точки зору фізика", у якій запропонував ідею "аперіодичного кристалу" - сховища-хранителя генетичної інформації. У 1959 р. Р. Фейнман обґрунтував можливість збереження та обробки інформації атомними та молекулярними системами. У 1973 р. А. Авірам та М. Ратнер запропонували молекулярну систему, якою можуть тунелювати електрони. А що відбувається наразі та очікується у найближчому майбутньому?

16. Ефект свідка
Нещодавно в радіаційній генетиці був відкритий феномен, що дістав назву "ефект свідка" (bystander effect): інтактні клітини, які не підлягали опроміненню, але мали контакт з опроміненими клітинами в дослідах як in vivo, так і in vitro, чи з культуральним середовищем з-під опромінених клітин, починали демонструвати дуже високий рівень різних генних та хромосомних мутацій. Цей ефект проявлявся як за досить низьких, так і за високих дозах опромінення. Запропонуйте пояснення механізму цього феномену.

17. Кількість та якість
Багато років тому Т. Морган у "Наукових основах еволюції" зазначав: "У нас немає достатніх підстав припускати, що еволюція відбувається, перш за все, за рахунок збільшення числа генів у вищих форм… головну роль відіграє не кількість нових генів, що з'являються, а їх види". Висвітліть сучасний стан проблеми.

18. Парадокс гена
У біології, як це не парадоксально, немає точного визначення поняття "ген". У чому сутність цього парадоксу?

19. Їжа та біобезпека
У будь-якій їжі, що вживає людина, містяться нуклеїнові кислоти. Чому ж використання продуктів, отриманих із генетично модифікованих організмів, викликає у світі такий ажіотаж?

20. Чи варто бути багатоклітинним?
Природня смерть організмів, як би це прозаїчно не звучало, вважають розплатою за багатоклітинність. Поясніть цю точку зору.

Авторський колектив: к.б.н. Афанасьєва К. С.1, к.б.н. Данілова О. В. 1, к.б.н. Голуб С. М. 3, к.б.н. Задорожний К. М. 4, к.б.н. Загороднюк І. В.5, к.б.н. Зінченко О. П. 3, засл. вчит. України Ігнатюк Л. М. 6, к.б.н. Компанець Т. А. 1, к.б.н. Костильов О. В. 7, д.б.н. Костіков І. Ю. 1, к.б.н. Ніжерадзе К. А. 8
1 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
2 - Київський національний університет будівництва та архітектури,
3 - Волинський державний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк,
4 - Харківський університетський ліцей харківської обласної ради,
5 - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ,
6 - Академічний ліцей при Херсонському державному університеті,
7 - Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ,
8 - Інститут колоїдної хімії та хімії води НАНУ, м. Київ.